Полезно за родителите на деца,  които кандидатстват за общинска детска ясла/ градина и подготвителна група в училище

Столична община – район „Слатина” Ви информира, че от днес (18.05.2020 г.) до 29.05.2020 г. ще се осъществи записването на класираните деца.

Необходимите документи са:

  1. Оригиналното удостоверение за раждане на детето
  2. Оригинална лична карта на бащата и майката на класираното дете. Ако заявлението се подава от друг човек, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно.
  3. Лична карта (за постоянен адрес ) или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойниците, издадено от съответния район, преди датата на класиране. Районната администрация извършва служебни проверки на заявени предимства при записване на класирани деца.
  4. Служебна бележка, удостоверяваща, че майката е в отпуск за отглеждане на дете. Служебната бележка трябва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Служебна бележка, че бащата работи по трудово или служебно правоотношение . Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. Копие на трудова, служебна или осигурителна книжка, като лицата имат правото да заличат трудовите си възнаграждания. За работещи по договор за управление – служебна бележка от работодателя, че родителят е осигурен за всички осигурелни случаи , която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  6. Информираме Ви допълнително, че при постъпване на детето трябва да се представят следните документи: – Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето; Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; -Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение; – Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение; – Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

За децата, които не са класирани, Ви напомняме, че следващото класиране ще бъде публикувано на 30.05.2020 г., като промените в профилите ще бъдат възможни до 18:00 часа  на 29.05.2020 г.

Полезно за родителите на деца, които кандидатстват за общинска детска ясла/ градина и подготвителна група в училище

Последни новини |