СЪОБЩЕНИЕ  2/ 13.07.2020 г.

за съставен Констативен акт № 2/03.07.2020г  

 

ДО:

„ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700

С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

БЛ. 69, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 37;

Ж.К. „ХР. СМИРНЕНСКИ”

1574, ГР. СОФИЯ

 

ДО:

Г-н Веско Пачкински

в качеството му на управител

на „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700

бл. 69, вх. Е, ет. 2, ап. 106

ж.к. „хр. смирненски”

1574, ГР. СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, че за строеж „Пристройка към Кафе-аперитив”, представляващ част от помещения на трафопост с дисп. № 31-677 до бл. 60, находящ се в УПИ ІІ-за трафопост, в поз. им. № 938, кв. 95, м. „Христо Смирненски – Слатина” по плана на гр. София, с административен адрес ул. „Хемус”, е съставен Констативен акт № 2/03.07.2020г. за започване на административно производство по реда на чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за издаване на заповед за премахване на строежа.

Със съдържанието на акта може да се запознаете и да го получите в отдел „УТКРКС” на Район „Слатина” – СО, бул. „Шипченски проход” № 67, етаж 2, стая № 213.

Възражения срещу акта можете да подадете в 7- дневен срок, считано от получаване на настоящото Съобщение.

 

Район „Слатина” – СО

Съобщение

Съобщения |