Анкетно проучване сред потенциални бенефициенти (от многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 1999 година)

Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети. Поставени са високи цели и за изпълнението им са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е много актуална за България, предвид огромните нужди: 93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050-та година да подпомогне обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

В България, масовият процес на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради започна с Националната програма за обновяване на енергийна ефективност – при 100% финансиране от публични ресурси и администриране от страна на публичните власти. В контекста на огромните нужди и ограничен публичен ресурс, процесът е планиран да продължи в режим на съ-финансиране от страна на собствениците.

С цел създаване на необходимите условия, които да направят възможен и работещ модел на съ-финансиране от българската страна бе защитен проект по Програма Хоризонт 2020 за създаване на интегрирани услуги за жилищно обновяване – Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov). В рамките на проекта ще бъде разработен и тестван устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване. Ще бъдат създадени необходимите условия за подпомагане на етажните собствености в организацията на процеса, както и за решаване на въпросите, свързани със съ-финансирането.

Моделът ще бъде тестван на територията на София, където поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени
за обновяване на техните сгради по новия модел: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително Обследване за енергийна ефективност. Сградите ще бъдат обновени в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

В тази връзка, в началната фаза на изпълнение на Проект SHEERenov се провежда  проучване на нуждите, очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Може да полълните анкетата ТУК

Анкетно проучване сред потенциални бенефициенти (от многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 1999 година)

Последни новини |