ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-791,792 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.791 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.792 ), КВ. 26В, М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЯНЕ-РЕДУТА”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА” И УПИ XIV-789,790 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.789 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.790 ), КВ. 26В, М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЯНЕ-РЕДУТА”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА”

С пълния текст на обявлението може да се запознаете тук.

С текста на Заповедта може да се запознаете тук.

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 124б, ал. 2 от зут

Съобщения |