На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, СО – район „Слатина“, разгласява за изработена ОБЩА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА И ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ /ХОРУГВИ/ ЗА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

С пълния текст на обявлението може да се зпознаете тук.

Със схемата може да се запознаете тук.

Обяснителна записка може да видите тук.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщения |