ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА

  • сгради с идентификатори702.245.1 и 68134.702.245.2, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.702.245 (УПИ XIV-245), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • сгради с идентификатори: 702.1245.2, 68134.702.1245.4 и 68134.702.1245.5, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.702.1245 (УПИ XIII-245а, кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • УПИ IV-235 (ПИ с идентификатор 68134.702.235) и сгради с идентификатори: 702.235.1 и 68134.702.235.2), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • сгради с идентификатори: 702.236.2 и 68134.702.236.3, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.702.236 (УПИ V-236,237, кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • УПИ XI-243 (ПИ с идентификатор 702.243) и сгради с идентификатори: 68134.702.243.1 и 68134.702.243.2, кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • сграда с идентификатор 702.246.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.702.246 (УПИ XV-246), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”;
  • и сграда с идентификатор 702.246.2, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.702.246 (УПИ XV-246), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”.

 

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) разрешен със Заповед № РА50-825/06.11.2019г. на Гл. архитект на Столична община  за УПИ XII-244 (ПИ с идентификатор 68134.702.244 по кадастрална карта и кадастрални регистри, кв.202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина” и предвиждащото се изменение на регулационната линия между УПИ XIII – 245а и УПИ XII-244  по имотна граница по одобрена КККР и включването в свързано застрояване на общата ѝм регулационна граница, кв.202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”.

С изработения план може да се запознаете на интернет страницата на СО-район „Слатина” тук и тук. 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО – район „Слатина‟.

СЪОБЩЕНИЕ на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Съобщения |