«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

СО район „Слатина” успешно изпълнява проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C01 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

Реализират се дейности за ограничаване разпространението на коронавируса, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението.

Изпълнява се общата цел на проекта: Превенция на риска от социално изключване на хората с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване услуги в домашна среда.  До момента са включени 114 лица с необходимост от подкрепа, с цел ограничаване на риска от разпространение на коронавирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги от/до дома им в район “Слатина”. Целевата група е от възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, в контекста на извършване на превенция разпространението на COVID-19.

  Назначени на трудов договор са 18 лица на  длъжност  „Работник, изпълняващ доставки по домовете”.  Дейностите ще се изпълняват в срок  до 31 декември 2020 г.

«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Последни новини |