ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС В КВ. ЯВОРОВ

На 04.01.2021 г. в кв. Яворов ще бъде въведена “Зелена зона” за платено почасово паркиране. Може да се запознаете с необходимите условия и стъпки за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране:

Кои лица имат право на локално платено паркиране:

 • физически лица, които управляват ППС и са собственици на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и са наематели на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и които са членове на домакинството на собствениците или наемателите на жилищни имоти.
На какви условия трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране:

 • жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
 • имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • да притежава свидетелство за управление на ППС;
 • да управлява автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • постоянният адрес на собственика на ППС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на ППС в сектор С 2.3.
 • право на локално платено паркиране се предоставя за до два автомобила на обособен жилищен имот;

Необходимите документи за кандидатстване за локално платено паркиране се предоставят в ОРИГИНАЛ:

 • заявление по образец –  ТУК;
 • лична карта – за справка;
 • регистрационен талон на автомобила – копие и оригинал за справка;
 • свидетелство за управление на ППС – за справка;
 • нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем – копие и оригинал за справка;
 • лицата, които управляват ППС по силата на право различно от правото на собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за ползване на автомобила – копие и оригинал за справка;
 • лицата, които управляват служебен автомобил за лично ползване – представят документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има слючен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;
 • документ, удостоверяващ собственост или съсобственост, в случай, че лицето не е вписано в документа, удостоверяващ собствеността на имота – удостоверение за  наследници или др. – копие и оригинал за справка;
 • документ, удостоверяващ преминат годишен технически преглед, валиден към датата на подаване на заявлението – копие и оригинал за справка;
 • декларация по образец за членство на домакинство по смисъла  на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК, в случай че лицето не е собственик или наемател – ТУК.

Къде може да подадете своите заявление и документи:

В офисите на Център за градска мобилност

 • офис “Възраждане” – на пл. “Възраждане” № 1;
 • офис “Будапеща” – на ул. “Будапеща” № 17, етаж 1;
 • офис метростанция “Европейски съюз” (вход/изход от страната на музея “Земята и хората”);
 • ОНЛАЙН (При подаване на документи онлайн, моля обърнете внимание, че сканираните документи трябва да бъдат с размер максимум до 2 MB и формат – *PDF, *JPEG, *JPG или *PNG)

Работно време на офисите:

Работното време на офисите за локално платено паркиране на метростанция „Европейски съюз“, ул. „Будапеща“ № 17 и пл. “Възраждане” №1  е от 08:30 ч. до 17:00 ч.

почивен ден: събота и неделя

Повече информация относно цени и граници на зоните за платено почасово паркиране, може да намерите тук

ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС В КВ. ЯВОРОВ

Последни новини |