«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

СО район „Слатина” сключи допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнението на проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C01 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” до 31.08.2021 г.

Отчете се необходимостта и ползата от реализираните дейности за ограничаване разпространението на коронавируса, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението.

До момента са включени 141 лица, на които ежедневно се предоставят услуги до дома, включващи пазаруване на хранителни продукти и лекарства със средства на потребителите. Целевата група е от възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, в контекста на извършване на превенция разпространението на COVID-19.

  Назначени на трудов договор са 22 лица на  длъжност  „Работник, изпълняващ доставки по домовете”.  Дейностите ще се изпълняват в срок  до 31 август 2021 г.

«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Последни новини |