ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

 

  1. 1. Изисквания за заемане на длъжността:
    – образование – средно специално;

-минимален професионален опит 2 години;

-вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;

 

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Кариери |