Предмет на договора: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 6”

Договор… изтегли

Приложение 1… изтегли

Приложение 2… изтегли

 

Сключен договор за обществена поръчка

Открити процедури |