Обявление 1

Обявление 2

Oбявления за приключили договори сключени по обществена поръчка, обявена на 13.03.2020г., като публично състезание с предмет: “Текущ ремонт и рехаблитация на уличната мрежа на територията на район “Слатина” по две обособени позиции.

Публично състезание |