Заседние на Районен консултативен съвет по безопасност на движението

На 27.01.2021г. от 10.00ч се проведе Заседание №1- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ). Публикуваме протокола от проведеното заседание. 

 

 

ПРОТОКОЛ 01

На 27.01.2021г. от 10.00ч се проведе Заседание №1- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ), определен със Заповед № РСЛ21-РД09-10/ 12.01.2021г.  на кмета на район „Слатина“-СО,  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Николов- заместник-кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Русинова- Обществен съвет по пътна безопасност, Европейски център за транспортни политики

и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Служители на район „Слатина“-СО, както следва:

1.1.      инж. Диана Тодорова- главен експерт в отдел ИИБ, район „Слатина“-СО;

1.2.      Милица Йорданова- юрисконсулт в отдел ПНО, район „Слатина“-СО;

1.3.      арх. Иван Иванов- главен експерт в отдел УТКРКС, район „Слатина“-СО

  1. Външни експерти, организации и инициативни комитети, както следва:

2.1.      Симеон Вълков- Европейски център за транспортни политики;

2.2.      инж. Георги Атанасов- Европейски център за транспортни политики;

2.3.      Александър Георгиев- „Център за градска мобилност“ ЕАД;

2.4.      инж. Димитър Петров- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.5.      Димитър Ганев- общественик, Столична община;

2.6.      инж. Илия Запрянов- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.7.      Димитър Кирилов- Европейски център за транспортни политики;

2.8.      Владимир Тодоров- Българска Асоциация на пострадалите при катастрофи;

2.9.      Красимир Георгиев- Асоциация за квалификация на автомобилистите в България;

2.10.    Трендафил Маринов- Български автоинструкторски съюз;

2.11.    Иван Табаков- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.12.    Росен Рапчев- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.13.    Румен Дунев- Сдружение автотехнически експерти по ПБ;

До всички членове на бе изпратен индивидуален линк и код за достъп до заседанието, както и необходимите материали- заповед, дневен ред и материали по дневния ред.

Заседание № 1 се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване на участниците със заповедта на районния кмет за създаването на РКСОБД;
  2. Представяне на участниците в съвета;
  3. Определяне на цели на съвета (краткосрочни и дългосрочни);
  4. Обсъждане на казус с въвеждането на платено паркиране в зоната на ж.к. „Яворов“;
  5. Определяне на дата за следващо заседание на РКСОБД.
  6. Други

В 10:45 се пристъпи към обсъждане на дневния ред, както следва:

 По т. 2: По реда на представяне, присъстваха следните членове на РКСОБД:

Диана Русинова, Димитър Кирилов, Тошко Николов, Иван Иванов, Диана Тодорова, Георги Илиев, Владимир Тодоров, Иван Табаков, Георги Атанасов, Теодор Атанасов, Надка Попова

Присъстващи извън състава на РКСОБД:  Александър Кинов и Галина Велева – живущи в ж.к. „Яворов“.

По т. 3: Обсъждане и справяне с проблемите на организацията и безопасността на движение на територията на район „Слатина“-СО.

По т. 4:  Пристъпи се към обсъждане на представените материали, касаещи въведената „зелена зона“ в ж.к. „Яворов“ и основните опасения, неудобства и проблеми на живущите в ж.к. „Яворов“, а именно:

  • съгласно въведената схема на организация на движение и паркиране част от живущите са ощетени откъм паркоместа. Причините са въведеното еднопосочно движение и изключване на съществуващите паркоместа (ползвани до момента) от схемата. Като примери са посочени бл. 33(43), бл. 34 (46), бл. 36 (45), бл. 37 (48), бл. 38 (49), бл. 39 (50);
  • част от живущите имат опасения, че при обособяването на паркоместа ще бъдат унищожени зелени площи и дървесна растителност;

По време на заседанието, присъстващите живущи изразиха несъгласие, че в схемата има неточности и не е реална- напр. не фигурира църквата, съществуващите паркоместа и др. Изразиха обобщено мнение на повечето свои съседи- съществуващите до момента паркоместа да бъдат узаконени, с оглед на това, че искането за зелена зона е дошло от гражданите и се прави за гражданите, като идеята не е да се нарушават правила.

Комисията обсъди еднопосочната ул. „Акад. Людмил Стоянов“ и основната проблемна зона между бул. „Шипченски проход“, ул. „Проф. Саша Попов“ и ул. „Владимир Василев“.

С оглед на необходимостта от минимум едно паркомясто на жилище, възможните мерки за осигуряване на максимален брой паркоместа за живущите са: чрез леки настилки от типа на решетъчни бетонови елементи да се узаконят и разширят съществуващите зони за паркиране (съобразно съществуващата дървесна растителност), разширяване на алеята между бл. 35 (47) и бл. 36 (45), както и разглеждане на възможността за пробив и свързването й с ул. „Владимир Василев“ (между бл. 28 (36) и бл. 31 (36) ) при храм „Възнесение Господне“. След въвеждането на „зелена зона“ живущите в бл. 34 (46) и бл. 33 (43)  вече не могат да паркират на посочената алея, тъй като габаритите й не допускат двупосочно движение и паркиране.  За целта ще бъде необходима промяна в регулационния план за урегулирания поземлен имот (УПИ). Към момента ул. „Проф. Саша Попов“ и ул. „Акад. Людмил Стоянов“ са улици, чиято посочност се дублира, като вход откъм бул. „Шипченски проход“.

Гражданите изразиха своите опасения, че при промяна на регулационния план за свързване на алеята ще бъде направен опит за застрояване между блоковете. Членовете на комисията, в т.ч. Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО, категорично потвърдиха, че с предложението се засяга единствено регулационния план, а не застроителния. Говорим за промяна на улична регулация с цел нова алея/улица, която да улесни движението, а не коментираме промяна на застроителния план. Промяна на регулацията не означава промяна на застроителния план и в посочената локация няма как да има ново строителство. Промяната ще касае свързването на алеята и улицата, с цел обособяване на еднопосочно движение, възможност за паркиране и облекчено движение на ППС.

Чрез реализиране на еднопосочно движение ще бъдат осигурени допълнителен брой паркоместа на засегнатите жилищни блокове, оптимизирана организация на движение и проходимост в участъка между бул. „Шипченски проход“, ул. „Проф. Саша Попов“ и ул. „Владимир Василев“. Ще може ул. „Проф. Саша Попов“, която минава през средата на комплекса, да бъде двупосочна, тъй като ул. „акад. Людмил Стоянов“ е еднопосочен вход откъм бул. „Шипченски проход“.

Необходимо е да се изследват и подходите към бл. 37 (48), бл. 38 (49), бл. 39(50) откъм ул. „Проф. Саша Попов“, където е поставен знак „Забранено паркирането“, а има съществуващи паркоместа за живущите.

По т. 5: Определи се час и дата на следващо заседание: 9:00ч на 17.02.2021г. (сряда).

 

 

 

 

Заседние на Районен консултативен съвет по безопасност на движението

Последни новини, Съобщения |