Във връзка с провеждането на изборите за народни представители в Народното събрание на Република България, насрочени за 04.04.2021г., кметът на район „Слатина“ кани парламентарно  представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на среща  за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии,  която  ще  се  състои  на 21.02.2021г. от 11:00 часа в заседателната зала на район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67,  ет. 3.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Моля да уведомите районните си ръководства, в случай, че ще бъдете представлявани от техния състав.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции в преговорите трябва да носят:

  1. Писмено предложение за състави на СИК, което съдържа: Наименование на партията или коалицията, която прави предложението; броят на членовете на СИК, имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка на предложеното лице.
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в парламентарните избори през 2021г. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията
  3. Пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Покана за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии

Последни новини |