Решение №РСЛ21-РД09-53/15.02.2021г., за отмяна на влязло в сила Решение №РСЛ9-РД09-344/17.10.2019г., поправено поради допусната очевидна фактическа грешка с Решение №РСЛ20-РД09-328/13.08.2020г., издадени от кмета на район „Слатина” и прекратява  процедурата по обособена позиция №9, за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”

Изтегли

Решение №РСЛ21-РД09-53/15.02.2021г.

Открити процедури |