Сключен е договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 10 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по обособена позиция 2)” от обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” 

Договор – изтегли

Декларация – изтегли

Техническо и ценово предложение – изтегли

Сключен договор за обществена поръчка

Открити процедури |