Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 4 – „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” № 25, бл. 263”.

Договор –  изтегли

Приложение 1 – изтегли

Приложение 2 – изтегли

Сключен договор за обществена поръчка

Открити процедури |