Сключен е договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 11 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30”  (по обособена позиция 3)”  от обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”

Договор – изтегли

Декларация – изтегли

Техническо и ценово предложение – изтегли

Сключен договор за обществена поръчка

Открити процедури |