Столична община – район „Слатина”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
„Главен експерт” в отдел “Образование, култура, електронно управление и спорт”
(ОКЕУС), при следните условия:
1. Изисквания за заемане на длъжността:
– образование – висше, степен „Бакалавър”
-минимален професионален опит 2 години
-вид на правоотношението – трудово
2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна
уредба, свързана с дейността;
3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна
квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат
заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.
4.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейността на района в областта на просветата, образованието, културата,
електронното управление,спорта, младежките дейности и работата с неправителствените
организации на територията на района. Прави проучвания и предложения, които касаят
планиране и оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения, спорта и културната
дейност на територията на района. Изработва справки и писма до различни институции.
Извършва окомплектоване и архивиране на преписки, касаещи работата в отдела, както и
такива по изпълнявани проекти. Води регистрите за защита на личните данни при
осъществяване дейността в отдела, включително и в работата по проекти изпълнявани от
СО район „Слатина”. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на районната
администрация.
5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр.
София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа –
17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”
6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-
дневен срок от датата на публикуване на обявата

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел “Образование, култура, електронно управление и спорт”

Кариери |