Във връзка с Указ No 9/14.01.2021 г. на Президента на Република България за провеждане на избори за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г., Ви уведомяваме, че в сградата на районната администрация-бул. „Шипченски проход” 67, ет. 1, от 8.30 ч. до 17.00 ч., срещу представен документ за самоличност, се извършват:

  1. Вписване в избирателните списъци и/или дописване на имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени-до предаването на списъците на секционните избирателни комисии /чл.27, ал.3 и ал. 4 от ИК/.
  2. Издаване на удостоверения за гласуване на друго място в произвеждането на на избори за членове на ЕП – до 20.03.2021 г. включително /чл.34,ал.1-3 ИК/.
  3. Вписване на избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места – до 20.03.2021 г. включително /чл.36,ал.1 от ИК/.
  4. Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия- до 20.03.2021г. включително / чл.37, ал.1 от ИК и/ и до 29.03.2021г включително./чл.37, ал.2 от ИК/.
  5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /заявление по образец/ – до 27.03.2021 г. включително /чл.43, ал.2 от ИК/.
  6. Заличаване от избирателните списъци. Вписване или дописване отново в избирателните списци – до предаването им на секционните избирателни комисии /чл.252, ал.2 във връзка с чл.39 от ИК/.
  7. Приемане на заявления за издаване на удостоверения за гласуване в изборния ден /чл.40 във връзка с чл.38, ал.2, т.1, 2 и 3 от ИК/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщения |