ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ІІ-724, (ПИ с идентификатор 68134.702.724) , УПИ VІ-717, (ПИ с идентификатор 68134.702.717), УПИ ІІІ-СНС, (ПИ с идентификатор 68134.702.9816),  кв. 176,  м. „Част от м. Подуяне и Гео Милев”, по плана на гр. София, СО-район „Слатина”.

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване  (ПУП – ИПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.702.9816, УПИ І- „за ел. подстанция“ и УПИ ІІІ-СНС, кв.176, м. „Част от м. Подуяне и Гео Милев“, район „Слатина“-СО. 

С изработения план може да се запознаете на интернет страницата на СО-район „Слатина”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО – район „Слатина‟.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Съобщения |