ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ V-518(ПИ с идентификатор 68134.702.518), кв. 219, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”, включително на сгради и самостоятелни обекти в тях.

 

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена Заповед № РСЛ20-РД09-483/23.12.2020г. на Гл. архитект на СО- район „Слатина“ за одобряване на  Проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПР и ИПРЗ) в обхвата на УПИ VІ – 519, 520 за образуване на нови УПИ VІ – 519, 520 и УПИ ХII – 520 „за ЖС и ветер. клиника“ и контактен УПИ V – 518, кв. 219, м. „Подуяне – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ù, чрез СО – район „Слатина” до Административен съд София-град.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община- район „Слатина..

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Съобщения |