Анекс към сключен договор №РСЛ21-ДГ55-2/25.01.2021г. за обществена поръчка поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 5 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по обособена позиция 1)” – изтегли

Анекс към сключен договор №РСЛ21-ДГ55-2/25.01.2021г.

Открити процедури |