Важно съобщение за родителите на неприети деца, кандидатствали през информационната система за прием в общинска детска градина или училище

АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ 11 ОКТОМВРИ 2021 г.: 

Постановление № 303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с постановление № 76 на министерския съвет от 2021 г. (дв, бр. 20 от 2021 г.)

Наредба, приета с ПМС №76,  дава възможност да се компенсират родителите на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. За учебната 2020/2021 година заявления за  ще се приемат до 30 април 2021 година в администрацията на СО – район „Слатина“. Компенсациите са за периода от 1 януари до 14 септември 2021 година.

За новата учебна 2021/2022 година, както и за всяка учебна година занапред родители, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази Наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, подават в срокове, описани в Наредбата, заявления по образец съгласно Приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление – Приложение 1 от чл. 8, ал. 1 – заявление Приложение № 1.docx
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Приложения:

Заявление – Приложение 1 от чл. 8, ал. 1 

Наредба приета с ПМС № 76, обнародвана в брой 20/09.03.2021г. на Държавен вестник:

Постановление №303 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства

Заповед  № РД09-695/ 16.03.2021 г. на МОН

 

 

           

Важно съобщение за родителите на неприети деца, кандидатствали през информационната система за прием в общинска детска градина или училище

Последни новини |