1. Имам постоянен и настоящ адрес в две различни населени места в страната. Къде ще мога да гласувам

Трябва да фигурирате в избирателния списък в съответната секция по постоянния Ви адрес, където ще можете да гласувате. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа).

Заявлението се подава в общината по настоящия Ви адрес. Възможно е да подадете и електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.


 1. Ще мога ли в предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021 г. да гласувам по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфона си или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещавам секции

В момента действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 04.04.2021 г. чрез посочените във въпроса Ви способи.


 1. Имам желание да участвам в предстоящите избори за народни представители като член на секционна или районна избирателна комисия. Към кого да се обърна

Представете кандидатурата си на някоя от партиите и коалициите, които са парламентарно представени в момента или имат избрани представители в Европейския парламент.


 1. Живея в Англия. Искам да гласувам на парламентарните избори и на изборите за президент през 2021 г. Как да се регистрирам да гласувам онлайн (дистанционно) или в посолството в Лондон

Централната избирателна комисия ще определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, със свое решение не по-късно от 05.02.2021 г.

Централната избирателна комисия ще определи местата и държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място с друго свое решение не по-късно от 13.03.2021 г.

Към настоящия момент Изборният кодекс не предвижда възможност за електронно дистанционно гласуване в предстоящите на 04.04.2021 г. парламентарни избори.

С горепосочените решения ще можете да се запознаете чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия.


 1. Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори през 2021 г. Ще можем ли да ги получим в машинно четим формат

Регистърът на кандидатите в тези избори ще бъде публично достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия на 07.03.2021 г.

Регистърът на кандидатите в машинночетим формат ще бъде публикуван на интернет страницата на ЦИК в секцията „Архив от проведени избори“ в рубрика „Избори за народни представители за Народно събрание – 2021 г.“ след произвеждане на изборите.


 1. Бих искал да попитам как аз и моето семейство бихме могли да гласуваме в Германия. Трябва ли да подам заявление и ако да, къде и как. Ще мога ли да гласувам, ако не съм подал заявление

Българските граждани, които имат право да избират, а именно: навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

– в писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), утвърден от Централната избирателна комисия не по-късно от 09.03.2021 г., подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

– чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като подадат декларация по образец пред СИК (Приложение № 22-НС от изборните книжа), което ще Ви бъде предоставено в изборното помещение.

В случай че сте подали заявление и сте включен в избирателен списък за гласуване извън страната, ще бъдете служебно заличен от избирателния списък по постоянния Ви адрес в България, без да е необходимо да предприемате действия за това.

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната (места и изборни секции за гласуване извън страната) следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg


 1. Искам да попитам какво трябва да направя, за да се открие избирателна секция в Монпелие, Франция

В местата в държавите – членки на Европейския съюз, каквато е и Франция, където се намира град Монпелие, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 ИК. Горецитираното заявление може да бъде подадено от всеки български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители и желае да гласува. Той следва да заяви това не по-късно от 9 март 2021 г. чрез горецитираното заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава (в случая Франция) или чрез електронно заявление през страницата на Централната избирателна комисия.

Образец от заявлението (Приложение № 21-НС от изборните книжа) можете да намерите на интернет страницата на Централната избирателна комисия, а подаването му по електронен път ще бъде възможно в близките дни.

За да се образува секция в гр. Монпелие, освен наличието на най-малко 60 избиратели, подали коректни заявления, е необходимо и разрешението на държавата Франция.

Окончателният списък на местата извън страната, където ще бъдат открити секции, и избирателните списъци ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерството на външните работи и съответното ДКП не по-късно от 18 дни преди изборния ден.


 1. Съпругът ми е със статут на постоянно пребиваващ в България, но не е български гражданин. Иска да гласува, но не знаем дали има право. Моля отговорете на кои избори може да гласува и какво трябва да направим

Съпругът Ви не разполага с активно избирателно право както на предстоящите избори за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г., така и на изборите за президент и вицепрезидент, които предстоят през 2021 г, т.е., не може да гласува в тях.

Съпругът Ви би могъл евентуално да гласува на местни избори и на избори за Европейски парламент, ако е гражданин на друга държава –членка на Европейския съюз, и не е гласувал там и ако междувременно не настъпят промени в статута му.


 1. Мога ли да гласувам и да бъда член на СИК, ако съм в процедура на смяна на лични документи

Можете да бъдете член на СИК, ако сте в процедура на смяна на лични документи и отговаряте на предвидените в чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс допълнителни условия за това.


 1. Студент съм в Американския университет в Благоевград, а съм с постоянен адрес в град Пловдив. Въпросът ми е как мога да гласувам на изборите тази година, след като по време на гласуването ще бъда в Благоевград, а не в Пловдив

При изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г., ако сте студент редовно обучение, можете да гласувате в секция по избор в населеното място, където се обучавате, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес след представяне на: документ за самоличност, надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка, декларация по образец, че не сте гласувал и няма да гласувате на друго място, която ще Ви бъде предоставена в изборното помещение.


 1. Ако съм попълнила електронно заявление за гласуване в чужбина, но в същото време се прибера в България, ще мога ли там да гласувам по постоянен адрес

Ако сте попълнили електронно заявление за гласуване извън страната и на 4 април 2021 г. се намирате в страната може да гласувате в секцията по постоянния Ви адрес при условие, че подадете пред секционната избирателна комисия декларация по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс (Приложение № 17-НС от изборните книжа, публикувани на интернет страницата на ЦИК), която ще Ви бъде предоставена на място.


 1. Работя в страна в Африка. Тук няма да има секция за гласуване извън страната. Как мога да гласувам в изборите на 4 април 2021 г. Може ли да упълномощя съпругата ми да гласува вместо мен в България.

На 4 април 2021 г. може да гласувате в изборите за народни представители в най-близката организирана секция за гласуване извън страната, като представите пред секционната избирателна комисия декларация (Приложение № 22-НС от изборните книжа), която е публикувана на интернет страницата на ЦИК.
Изборният кодекс не допуска гласуване по пълномощие.


 1. Може ли избирател с постоянен и настоящ адрес в София да бъде член на секционна избирателна комисия в Свищов и какво трябва да предприеме, за да гласува в секцията, в която е назначен за член. Какво трябва да предприема, в случай че променя постоянния си адрес преди изборите, за да гласувам.

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ адрес в София да бъде член на секционна избирателна комисия в гр. Свищов, ако има избирателни права. Избирателят гласува в секцията, в която е назначен за член на СИК, след вписване в допълнителната страница на избирателния списък и представяне пред СИК на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

В случай че промените постоянния си адрес и не фигурирате в избирателния списък по новия Ви адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия Ви постоянен адрес.


 1. Възможно ли е в изборния ден да гласувам в място и държава, които са различни от тези, които съм посочил в подаденото от мен заявление за гласуване извън страната

Да. В изборния ден Вие можете да упражните правото си на глас в удобно за Вас място и държава, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната. В случай че сте подали заявление за гласуване извън страната за място и държава, различни от тези, в които ще гласувате, в изборния ден Вие ще бъдете допуснат да гласувате, след като попълните декларация по образец пред СИК (Приложение № 22-НС от изборните книжа).


 1. Как следва да се подават електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия. Следва ли да са подписани с електронен подпис
  Когато заявлението за гласуване с ПИК се подава от упълномощено лице, следва ли пълномощното да е заверено от нотариус

Изборният кодекс е предвидил и двете заявления да се подават в по-олекотена форма, а именно чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната общинска администрация. Не се изисква същите да бъдат подписвани чрез квалифициран електронен подпис и няма възможност за това.

Няма законово изискване лицето, упълномощено да подаде заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, да има нотариално заверено пълномощно.


 1. Може ли гражданин с постоянен и настоящ адрес в населено място в Република България, различно от гр. София, да гласува в гр. София на 04.04.2021 г.

Не може да гласувате на място в страната, различно от постоянния Ви и настоящ адрес.


 1. Не следва ли българите, подали заявление за гласуване в чужбина да бъдат заличени от списъците за гласуване в страната

Избирател, който е подал заявление и е вписан в избирателен списък за гласуване извън страната ще бъде заличен от избирателните списъци за гласуване в Република България след 16 март 2021 г.

Въпроси и отговори относно изборите за Народно събрание 2021

За гражданите |