Информация за технически паспорти

Технически паспорт се съставя за нови и за съществуващи строежи.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти, редът за извършване на обследването на строежите както и сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории строежи се определят в Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Съгласно наредбата:

Срокът за съставяне на техническите паспорти е до 2022 г.

Технически паспорт не се съставя за строежи, представляващи допълващо застрояване, за временни строежи, за незаконни строежи,  както и за строежи без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план като за последните технически паспорт може да се състави по желание на собствениците.

Техническият паспорт се съставя за целия строеж, но може да се съставя и за отделни етапи (части) на строежа, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно, като след завършване на строежа, съставените технически паспорти за отделните етапи (части) се обединяват в един паспорт.

Техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му и оценка на строежа от консултантска (надзорна) фирма,  притежаваща удостоверение за упражняване на дейността, издадено  от Началника на ДНСК или от екип проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

За изготвяне на техническия паспорт, собствениккът  на строежа следва да сключи  договор  с гореописаните правоспособни лица. При съсобственост на строежа, възлагането за съставяне на технически паспорт може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

Оригиналните екземпляри на техническия паспорт на строеж се предоставят на възложителя (собственика) на строежа и на органа, издал разрешението за строеж.

Собствениците на строеж са длъжни да съхраняват отговорно техническия паспорт и да спазват всички предписания по части Б и В на паспорта.

Собствениците са длъжни да предоставят копия от техническия паспорт, заверени от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Министерството на културата – за недвижимите културни ценности.

Информация за технически паспорти

Важни съобщение в снимки, Обяви, Последни новини |