ПРОТОКОЛ № 03 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД )

На 11.03.2021г. от 14.30ч се проведе Заседание № 3- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ), определен със Заповед № РСЛ21-РД09-10/ 12.01.2021г.  на кмета на район „Слатина“-СО,  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Николов- заместник-кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Русинова- Обществен съвет по пътна безопасност, Европейски център за транспортни политики

и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Служители на район „Слатина“-СО, както следва:

1.1.      инж. Диана Тодорова- главен експерт в отдел ИИБ, район „Слатина“-СО;

1.2.      Милица Йорданова- юрисконсулт в отдел ПНО, район „Слатина“-СО;

1.3.      арх. Иван Иванов- главен експерт в отдел УТКРКС, район „Слатина“-СО

  1. Външни експерти, организации и инициативни комитети, както следва:

2.1.      Симеон Вълков- Европейски център за транспортни политики;

2.2.      инж. Георги Атанасов- Европейски център за транспортни политики;

2.3.      Александър Георгиев- „Център за градска мобилност“ ЕАД;

2.4.      инж. Димитър Петров- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.5.      Димитър Ганев- общественик, Столична община;

2.6.      инж. Илия Запрянов- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.7.      Димитър Кирилов- Европейски център за транспортни политики;

2.8.      Владимир Тодоров- Българска Асоциация на пострадалите при катастрофи;

2.9.      Красимир Георгиев- Асоциация за квалификация на автомобилистите в България;

2.10.    Трендафил Маринов- Български автоинструкторски съюз;

2.11.    Иван Табаков- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.12.    Росен Рапчев- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.13.    Румен Дунев- Сдружение автотехнически експерти по ПБ;

 

До всички членове и желаещи бе изпратен индивидуален линк и код за достъп до заседанието.

 

Заседание № 3 се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на изготвеното визуално предложение за идеен проект за разширяване на алеята между бл. 35 (47) и бл. 36 (45) и свързването й с ул. „Владимир Василев“ (между бл. 28 (36) и бл. 31 (36) ) при храм „Възнесение Господне“ ;
  2. Предложение за оптимизиране на плана за организация на движение на ул. „Слатинска“;
  3. Определяне на дата за следващо заседание на РКСОБД

 

който се обсъди, както следва:

 

По т. 1: Чрез споделен екран бе представено и обосновано изготвеното визуално предложение. Присъстващите експерти изказаха своята подкрепа към отправеното предложение, като остана отворен въпросът за законосъобразното обособяване на допълнителните паркоместа чрез бетонови решетъчни елементи в зелените площи. Изразиха се основните мотиви за необходимостта от посочената алейна свързаност, които да бъдат посочени в предстоящото обсъждане с живущите:

  1. Решава се проблемът с разминаване на ППС и се облекчава трафикът в локацията;
  2. Осигурява се достъп на превозни средства със специален режим на движение (пожарни коли, линейки и др.), дори и при едновременно присъствие;
  3. Облекчава се достъпът и дейността на сметоизвозващите камиони;
  4. Създават се благоприятни условия за паркиране;
  5. Всичко гореизброено се постига без промяна и при запазване на действащия застроителен план.

След представянето на изготвеното визуално предложение и посочени мотиви за необходимостта от него, предстои обществено обсъждане с живущите и вземане на решение, дали да бъдат предприемани действия за реализацията му.

По т. 2: Чрез споделен екран бе представено изготвеното визуално предложение за оптимизиране на плана за организация на движение на ул. „Слатинска“. Мотивите за необходимостта от същото са зачестилите ПТП и затруднено преминаване на пешеходците.  Кметът Георги Илиев изрази мнение, че е добре в схемата да бъдат включени и съществуващите западни подходи към жилищните сгради. Постави под въпрос спазването на предложената забрана за ляв завой от ул. „Циклама“ към ул. „Гео Милев“, поради липсата на друг излаз към ул. „Гео Милев“ и бул. „Шипченски проход“. Пое ангажимент районната администрация да изпрати писмо до Столична община за отваряне на локалното платно на ул. „Слатинска“ към кръстовището между ул. „Гео Милев“ и ул. „Владово“, чрез което да се постигне облекчаване на трафика в обхвата на пазара. Обсъдена бе и възможността за изместване на паркоместата изцяло или частично върху тротоарните платна, при оставяне на пешеходна лента от 2,5м. Отправено бе предложение за пешеходно пресичане чрез  пасарелки над улицата, но с оглед тяхното изграждане, поддръжка и достъпност,  след кратък коментар се пристъпи към разглеждане на следващите предложения. Предложено бе реализирането на изнесени тротоарни платна или обособяването на обезопасителен остров на местата, на които има пешеходни пътеки. Кметът Георги Илиев изрази мнение, че комбинация от двете предложения би довело до едновременно осигуряване на безопасността на пешеходците и обособяване на паркоместа, които да не ограничават и възпрепятстват трафика.

След проведената ползотворна дискусия се взе решение да бъдат представени кратки експертни становища, като се анализират конфликтните точки на ул. „Слатинска“.

По т. 3: Определи се час и дата на следващо заседание: 9:00ч на 15.04.2021г. (четвъртък)  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 03 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД )

Последни новини |