ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
№РСЛ21-РД09-143/30.03.2021 г.
На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 275 от КТ , чл. 22, чл. 23, чл. 38а от ЗДСл. и чл. 4 от ЗЗБУТ на основание Решение на МС № 72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемиологична обстановка и т. 27 от Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, с цел обезпечаване на административната дейност и обслужване на районната администрация на СО – район „Слатина“, ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани за недопускане разпространението на COVID-2019 на територията на района,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Столична община – район „Слатина“, находящ се в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, функционира при следния режим на работа:
1.1. Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа;
1.2. Подаването на документи в отдел АИО, ГРАО на СО – район „Слатина, да се извършва чрез поставяне на определено достъпно за гражданите място, находящо се на партера на административната сграда на СО – район „Слатина“ в кутия, осигуряваща неприкосновеността на документите, в които да се подават физически безконтактно документи до администрацията, с подробни указания за начина на подаване и необходимостта от данни за обратна връзка с подателя;
1.3. Указанията да се поставят на видно място, непосредствено до кутията, като се осигурят необходимите консумативи за гражданите;
1.4. При необходимост от получаване на документ и/или заплащане на такси и цени на услуги, се допуска влизането по един на граждани в сградата на СО – район „Слатина“, при спазване на всички противоепидемични мерки и указания на служителите на района;
2. Да се предприемат превантивни организационни мерки в СО- район „Слатина“, които да включват задължително следното:
– Регулярно проветряване и интензивно почистване, дезинфекция (препоръчително 4 пъти дневно) на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото;
– Осигуряване на оптимални стойност на микроклиматични фактори на средата чрез бактерицидни лампи;
– Спазване на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете от страна на служителите на СО – район „Слатина“, при всяка потенциална възможност за замърсяване; – осигуряване на дезинфектант.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки и до следващо мое нареждане.
Настоящата заповед да се обяви на таблото за информация на партера на административната сграда на СО – района „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ № 67 и да се публикува на електронния портал на СО – района „Слатина“ в рубрика „Актуална информация”. Заповедта да се насочи към директора на дирекция АИО, ГРАО за изпълнение и да се съобщи на всички служителите в СО – район „Слатина – за сведение и изпълнение.
КМЕТ НА СО – РАЙОН СЛАТИНА
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

ЗАПОВЕД

Заповеди, Последни новини |