Издадено е разрешение за строеж  № Б- 49/29.04.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“    от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“ – УЧАСТЪКА на ул. “Николай Коперник“   от бул. „Шипченски проход“   до  ул. “ГЕО МИЛЕВ”

Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. ”Сердика”, №5, стая 212.

На основание чл.215, от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ-СО в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

Изтегли

 

Основен ремонт на ул. “Николай Коерник” от бул. „Шипченски проход“   до  ул. “Гео Милев”

Съобщения |