УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С оглед спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при спазване на разпоредбите на Наредба № 7/23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване възниква необходимостта от извършване на периодични измервания на следните фактори на работната среда:

  1. съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;
  2. съпротивление на защитна заземителна уредба;
  3. импеданс на контура „фаза-защитен проводник”;
  4. дебит на въздуха на вентилационни инсталации;
  5. изкуствено осветление;
  6. микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха;
  7. шум в работна среда.

в обектите на Столична община – район „Слатина“. В тази връзка очакваме Вашите ценови предложения за посочените дейности в срок до 20.05.2021 год.

 

 

На вниманието на органите сертифицирани от ИА „БСА“ за извършване на контрол на факторите на работната среда

Обяви, Покани, Съобщения |