На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г. на Президента на РБ за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.), съобразно глава „Дванадесета“, раздел II от Изборния кодекс в съответствие с т. 19– т. 25 от Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021г., т. 25 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столична общинска администрация за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА21-ИЗ07-8/18.05.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Агитационни материали – плакати, обръщения и други да се поставят на места, посочени в Приложение № 1, неразделна част от заповедта, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота, като на витрините поставянето да бъде от вътрешната им страна.
  2. Да не се използват агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
  3. Да не се използва гербът или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.
  4. Да не се лепят или изписват агитационни материали в и на превозните средства и спирките на общинския транспорт, на ел. касети, ел. табла, паметници и дървета.
  5. Кметовете на райони на територията на Столична община да изпълняват функциите си по чл. 185, ал. 3 и чл. 186, ал. 1 от ИК.
  6. Да не се поставят агитационни материали преди откриването на предизборната кампания на 11 юни 2021 г.
  7. Да не се поставят агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
  8. Партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали в седемдневен срок след изборния ден.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, като се постави на таблото за обяви и
съобщения на партера в сградата на администрацията на Столична община на ул. „Московска“
№ 33, както и да бъде публикувана на интернет страницата на общината www.sofia.bg в секция
“Предсрочни парламентарни избори“ – https://www.sofla.bg/election

Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на Столична община и директора на Столичен инспекторат – за изпълнение и контрол, на областния управител на област София  – за сведение и контрол.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директорите на дирекции „Административно обслужване“ и „Информационни технологии“ – за изпълнение,  на зам.-кмета в направление „Финанси и здравеопазване“ и секретаря на Столична община – за сведение.

С придружително писмо по ел. път на ел. поща, заповедта да се изпрати на председателите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии.

Места за агитация

З А П О В Е Д

За гражданите, Заповеди |