ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

            Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76/05.03.2021г., Ви информираме, че за периода 01.06-14.09.2021г., необходимите документи трябва да се подадат в районната администрация не по – късно от 05.10.2021г. 

Необходими документи:

  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон и фактура.
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Искане за плащане 1

Искане за плащане 2

Искане за плащане 3

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Последни новини, Съобщения |