ЗАПОВЕД

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-712/19.08.2021г., с която се допълва Заповед № РД-01-647/29.07.2021г. издадени от министъра на здравеопазването, с цел обезпечаване на административната дейност и обслужване на районната администрация на СО-район „Слатина“, ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани за недопускане разпространението на COVID-2019 на територията на района,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.. Подаването на документи в деловодството на СО – район „Слатина, да се извършва чрез поставяне на определено достъпно за гражданите място, находящо се на партера на административната сграда на СО – район „Слатина“ в кутия, осигуряваща неприкосновеността на документите, в които да се подават физически безконтактно документи до администрацията, с подробни указания за начина на подаване и необходимостта от данни за обратна връзка с подателя. Указанията да се поставят на видно място, непосредствено до кутията, като се осигурят необходимите консумативи за гражданите.

2.Подаването на документи в служба „ГРАО” при  СО – район „Слатина, да се извършва при спазване на контролно-пропускателен режим от охраната на сградата район ”Слатина”, като гражданите се допускат в сградата на партера с поставени маски при спазване на дистанция от 1,5 метра по един, като при необходимост и повече от един при спазване на противоепидемичните мерки.

  1. При необходимост от получаване на документ и/или заплащане на такси и цени на услуги, се допуска влизането по един на граждани в сградата на СО – район „Слатина“, при спазване на всички противоепидемични мерки и указания на служителите на района;
  2. Да се предприемат превантивни организационни мерки в СО- район „Слатина“, които да включват задължително:

– Регулярно проветряване и интензивно почистване, дезинфекция (минимум 4 пъти дневно) на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, до които имат достъп гражданите;   

– Спазване на противоепидемичните мерки от страна на гражданите и служителите на СО- район „Слатина“, като се осигурят дезинфектанти на достъпни места в районната администрация.

 

 

 

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки и до следващо мое нареждане.

Настоящата заповед да се обяви на таблото за информация на партера на административната сграда на СО – района „Слатина“  на бул. „Шипченски проход“ № 67 и да се публикува на електронния портал на СО – района „Слатина“ в рубрика „Актуална информация”.

Контролът  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам на секретаря на СО-район”Слатина”.

Заповедта да се съобщи на всички служителите в СО – район „Слатина – за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „СЛАТИНА”:

/ГЕОРГИ ИЛИЕВ/

 

Изтегли

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

Заповеди, Последни новини |