ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните
условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– образование – средно специално;
-минимален професионален опит 2 години;
-вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна
уредба, свързана с дейността;

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна
квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат
заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр.
София, бул. „Шипченски проход No 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-
дневен срок от датата на публикуване на обявата

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Обява ФСД – Оригинал PDF

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Кариери |