Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 Oрганизиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата.

  1. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и

противоепидемичен режим.

  1. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите.
  2. Организиране правилното и рационално хранене на децата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление до Кмета на район „Слатина’’ с телефон за контакт.
  2. Автобиография /CV/.
  3. Копие от диплома за завършено медицинско образование.
  4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” No 67, деловодство,  работно време – 08.30 до17.00 часа

Телефон за информация: 02/8709273

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

О Б Я В Л Е Н И Е

Кариери, Обяви |