УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с Указ №245/14.09.2021 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 14.11.2021 г. (обн. ДВ, бр. 77/16.09.2021г.) и Решение на НС от 02.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 73/03.09.2021г.) за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Заповед № СОА21-РД09-1297/30.09.2021г на Кмета на Столична община и чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА.

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

            Дата за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии и подвижна секциона избирателна комисия за провеждане за избори за Народно събрание за район „Слатина“ при Столична община на 06.10.2021г, сряда от 11,00 часа в заседателната зала /стая 308/, ет. 3 в сградата на районната администрация, намираща се на бул. „Шипченски проход“ № 67.

            В консултациите участват представителите на парламентарно представените партии в 46-то Народно събрание на Република България, както следва:

      I.         Парламентарно представени партии и коалиции:

 • ПП”Има такъв народ”
 • Коалиция „ГЕРБ-СДС“
 • Коалиция „БСП за България“
 • Коалиция „Демократичана България – обединение”
 • ПП „ДПС“
 • Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

    II.         При провеждане на консултациите, партиите и коалиции от партии следва да представят следните документи:

1.     Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

 • Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението,
 • трите имена на предложените лица,
 • единен граждански номер /ЕГН/
 • длъжност в комисията, за която се предлагат,
 • образование, длъжност,
 • телефонен номер за връзка с предложеното за член на СИК лице.

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В СИК

 

СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ
Политическа сила Замести с името на политическата сила
ЕГН ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ Празна № на СИК Длъжност Образование Специалност Телефон
                   
                     

 

Информацията да бъде предоставена на хартиен и електронен носител във формат Excel.

 

 1. Списък на резервните членове, съдържащ информация по т. 1, които ще заместват предложените за членове лица в случаите по чл.51, ал. 2 от ИК или когато член на секционна избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.
 2. Списък на членове на подвижните секционни комисии за район „Слатина“ при евентуално образуване на такива.
 3. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
 4. Пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите съответната коалиция от партии лице/а, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лице/а, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията

Настоящето уведомление да се постави на информационното табло в сградата на районната администрация на ул. „Шипченски проход“ № 67, както и да се публикува на интернет страницата на администрацията: http://www.so-slatina.org/.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА СО – РАЙОН „СЛАТИНА“

Покана до ПП за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии и ПСИК

За гражданите |