Уважаеми граждани,

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Дирекция „Инвестиционно проучване, планиране и възлагане“ на Столична Община, представлявано от  г-н Ангел Джоргов – Заместник-кмет на СО с адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ №33, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Обект: „Изграждане на линеен парк с велосипедна алея, като част    от „Зелен ринг на София“, от ВТУ „Тодор Каблешков“, до гара „Пионер“, район „Слатина“ – СО,район „Изгрев“ – СО. 

За контакти инж. Диляна Стоянова, главен експерт в Дирекция „Инвестиционно проучване, планиране и възлагане“ – Столична община, телефон 0887 001 171, е-mail: dilyana.stoyanova@sofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Текстът на обявата можете да изтеглите ТУК

ОБЯВА за наличие на инвестиционни предложения за изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“ от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ – райони „Слатина“ и „Изгрев“ – СО

Последни новини, Съобщения |