Компенсации за родители на неприети деца: декември 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС №76/05.03.2021г., Ви информираме, че родителите, които са кандидатствали за получаване на компенсации за цялата година, за периода 01.11-31.12.2021г. трябва да подадат необходимите документи в районната администрация не по-късно от 05.01.2022г. 

Родителите, които са пропуснали срока за получаване на средства за цялата година, трябва да кандидатстват за това на месечна база. Срокът за подаване на необходимите документи е 5-о число на всеки месец от декември до юли за получаване на компенсации за месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Например документите за получаване на компенсации за месец февруари 2022 г. трябва да се подадат до 5 януари 2022 г.

Документи могат да се подават както на място в район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ №67 в кутията „Деловодство“ след входа на сградата, така и онлайн на info@so-slatina.org. 

За контакт: Анна-Мария Лозанска, тел: 02/973 32 63

 Необходими документи:

  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон и фактура.
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Приемо-предавателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, или ако е действащ студент, последна година от обучението си за придобиване на висша образователна степен със специалност “Предучилищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език” или “Предучилищна и начална училищна педагогика” от професионално направление “Педагогика” от област на висшето образование “Педагогически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.)”.;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен с дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Заявление – Приложение 1

Искане за плащане – 1

Компенсации за родители на неприети деца: декември 2021 г.

Актуална информация, Без категория, Важни съобщения - начало, Детски Ясли, За гражданите, Образование, Последни новини, Съобщения |