ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен експерт” в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”, при следните условия:

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше, магистър

– професионална област – технически науки,   направление „Архитектура, строителство и геодезия”;

-професионална квалификация – инженер;

-минимален професионален опит 2 години;

-вид на правоотношението – трудово;

  1. Допълнителни квалификации и умения:
    Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба в областта на строителството;

 

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

 

 

Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”

Кариери |