ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– образование – средно специално;

-минимален професионален опит – 2 години;

-вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността

З. Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата.

Извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

4.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”, 

както и по имейл до info@so-slatina.org

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

              

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Администрация, Кариери, Обяви |