С предстоящото покачване на температурите и приближаването на летния сезон нараства опасността от възникване на пожари на територията на района.
     Припомняме на гражданите, че за предотвратяване възникването на пожари съществува абсолютна забрана за изгарянето на стърнища и паленето на слогове, на крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци  в защитените територии – изключителна държавна собственост, в земеделски земи и гори на територията на Столична община.
     В изпълнение на заповед № СОА22-РД09-824/27.04-2022 г. на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова през  пожароопасния сезон ще бъде организирано наблюдение и постоянен контрол в тези зони от страна ОП „Управление на общински земи и гори“ съвместно с кметовете на райони, кметствата и кметските наместници.
     При установени нарушения от страна на граждани или юридически лица на нарушителите ще бъдат налагани санкции по чл. 41 от Закона за опазване на земеделските земи.
     За изпълнение на заповедта и предотвратяване на възникването на пожари разчитаме също и на съдействие от страна на гражданите.

     Заповедта е в сила до 31.12.2022г.

Забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци в защитените територии, в земеделските земи и горите на територията на СО

Съобщения |