Процедура за набиране на проектни предложения „Достъпна жилищна среда”

Уважаеми съграждани, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) започна процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП).

Техническата възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуваща жилищна сграда и/или в непосредствено прилежащото ѝ външно пространство се преценява и установява от проектант.

В тази връзка, кандидатът следва да наеме проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност, който да установи  наличието или липсата на техническа възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда в жилищната сграда.

Проектът се внася в техническата служба на общинската администрация за одобряване и за издаване на разрешение за строеж или за поставяне.

Допустими кандидати са:

– всяко физическо лице – собственик на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда;

– всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Допустимо за финансиране е всяко проектно предложение за изграждане /поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор за преодоляване на различни нива в жилищната сграда, въведена в експлоатация, съответстващо на нормативните изисквания за достъпност и за което е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне.

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения се подават до 27.07.2022 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място, по куриер или по пощата на адрес: п.к.1051, гр. София, ул. „Триадица” №2 , Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

Повече информация и всички необходими документи, можете да намерите на следния линк:  https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1. Ако имате въпроси относно програмата, Район „Слатина” ще се радва да ви бъде полезен. Можете да се свързвате и с нас на електронен адрес info@so-slatina.org.

Процедура за набиране на проектни предложения „Достъпна жилищна среда”

Последни новини, Съобщения |