Към пр. вх. № РСЛ21-ГР94-4288-[5]/18.04.2022 г.

съобщение

по реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка
с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ 

НА ВНИМАНИЕТО НА: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В: УПИ I – “за П.О.“, (ПИ с идентификатор 68134.704.156), УПИ VII – 446 (ПИ с идентификатор 68134.704.446, сграда с идентификатор 68134.704.446.1) и УПИ II – „за ОЖС“ (ПИ с идентификатор 68134.704.568, сграда с идентификатор 68134.704.568.1, сграда с идентификатор 68134.704.568.2 и сграда с идентификатор 68134.704.568.3), кв. 142, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина“.

            По реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Четириетажна сграда със смесено предназначение – адм. и жил., H = 15 м, и подземен гараж”, с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 68134.704.441, УПИ VI–441, кв. 142, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина“, ул. „Коста Лулчев”.

Визата е публикувана  в публичния регистър на интернет страницата на СО – НАГ (https://nag.sofia.bg/).

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ визата може да се обжалва пред Административен съд – София град чрез СО – район „Слатина” в 14- (четиринадесет) дневен срок от поставяне на настоящото съобщение.

Издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж, ул. „Коста Лулчев“

Съобщения |