Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО – район “Слатина”, бул. “Шипченски проход”
№ 67, подписаната Даниела ” Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО – район „Слатина”:
Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община — район
“Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028846 от
10.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г.
на Кмета на СО – район “Слатина”, че лек автомобил марка „Рено”, модел „Канго”,
цвят зелен, с per. № СВ 8758 АТ, е паркиран на улица – имот публична общинска
собственост на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” зад вх. Б на бл. 31 В,
като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 2, т. 7,
буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на
чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32,
буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.
В присъствието на свидетеля – ст.специалист Асенка F i Китина в отдел
ДД към К – район „Слатина” – СО, извърпш следното:
Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” – Констативен
протокол № 028846 от 10.02.2022г.
Констативния протокол № 028846 от 10.02.2022г., е поставен на таблото и
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ”
-С О , бул. “Шипченски проход” № 67, в 9:00 маса на 31.08.2022г.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

Констативни протоколи от № 310 до № 323 от дата 31.08.2022 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Без категория |