КОМПЕНСАЦИИ

 Важно за родители на деца над 3 годишна възраст

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76/05.03.2021г., Ви информираме, че необходимите документи трябва да се подадат в районната администрация както следва:

 • За период 15.09 – 31.10.2023г. до 05.11.2023г;
 • За период 01.11 – 31.12.2023г. до 05.01.2024г.;
 • За период 01.01 – 28.02.2024г. до 05.03.2024г.;
 • За период 01.03 – 30.04.2024г. до 05.05.2024г.;
 • За период 01.05 – 30.06.2024г. до 05.07.2024г.;
 • За период 01.07 – 14.09.2024г. до 05.10.2024г.;

 Родителите, които са изпуснали срока до 05.11.2023г. за кандидатстване за цялата учебна 2022/2023 година, могат да кандидатстват месец за месец. Подават се необходимите документи в районната администрация както следва:

 • До 05.12.2023г. – за януари 2024г.;
 • До 05.01.2024г. – за февруари 2024г;
 • До 05.02.2024г. – за март 2024г.;
 • До 05.03.2024г. – за април 2024г.;
 • До 05.04.2024г. – за май 2024г.;
 • До 05.05.2024г. – за юни 2024г.;
 • До 05.06.2024г. – за юли 2024г.;
 • До 05.07.2024г. – за август 2024г.;
 • До 05.08.2024г. – за период до 14.09.2024г.

 Необходими документи:

 • Попълнено заявление – Приложение № 1;
 • Попълнено искане за плащане за съответния период – Приложение № 2;
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане/фискален бон и фактура.
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане/фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Приемо–предавателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца – Приложение № 3 – родител-педагог, Приложение №3 – център-педагог;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност “Предучилищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език” или “Предучилищна и начална училищна педагогика” от професионално направление “Педагогика” от област на висшето образование “Педагогически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.)”.;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

За контакт: отдел ОКЕУС,
стая 301 – тел. 02 973 32 63; тел. 02 971 9221,
стая 310 – тел. 02 971 38 46; тел. 02 870 51 59,
имейл: info@so-slatina.org.

Документи могат да се подават в деловодството на р-н „Слатина“, както и на info@so-slatina.org.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №3 РОДИТЕЛ-ПЕДАГОГ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ЦЕНТЪР-ПЕДАГОГ

Актуализирано за компенсациите за родители на деца НАД 3-годишна възраст

Без категория |