Заповед за определяне на комисия за извършване на проверка в 7 седем дневен срок от издаване на Заповедта за спазване разпоредбите на чл.92 и чл. 99, ал.1 и 4 или 99а от ЗГР, като за резултатите от проверката се състави протокол и при констатирани нарушения се спази изричната разпоредба на чл. 99б , ал.3 от ЗГР.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА

Заповед във връзка с регистрирано писмо с Вх.№ РСЛ22-ГР94-3414/16.09.2022г

Съобщения |