КОМПЕНСАЦИИ

Важно за родители на деца до 3-годишна възраст

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с ПМС № 231/01.08.2022г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022г.  на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, Ви информираме, че необходимите документи трябва да се подадат в районната администрация до 5-то число всеки месец, за изминалия месец.

 Необходими документи:

  • Попълнено заявление – Приложение-1
  • Попълнено искане за плащане за съответния период – Приложение-№ 2
  • Договор за обучение между родителя и частната детска ясла или частна детска градина с яслени групи и платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане/фискален бон и фактура.
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението, отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“ и документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

За контакт: отдел ОКЕУС,
стая 301 – тел. 02 973 32 63; тел. 02 971 9221,
стая 310 – тел. 02 971 38 46; тел. 02 870 51 59,
имейл: info@so-slatina.org.

Документи могат да се подават в деловодството на р-н „Слатина“, както и на info@so-slatina.org.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Актуално за компенсациите за родители на неприети деца до 3-годишна възраст

Последни новини, Съобщения |