МЕТОДИКА

За провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”

Комисията прие следната методика за провеждане на конкурс на СО – район „Слатина”:

 1. Тест.

Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите варианта са три, като в деня на конкурса, на произволен принцип, участник изтегля един от утвърдените от кмета на района варианти. Всички варианти са в запечатан непрозрачен плик. Времето за решаване на теста е 1 астрономически час.  Всеки верен отговор носи по 1 /една/ точка на кандидата. Общият сбор на точките се умножава по коефициент на тежест 3 /три/. При 20 /двадесет/ верни отговора кандидатът получава 20 /двадесет/ точки х 3 коефициент, което представлява 60 точки, което е и максималният брой точки и оценка, необходим за допускане до интервю. Минималният брой точки, необходим за допускане до интервю, е 10 /десет/ точки. Всеки кандидат, получил минимум 10 точки, което, умножено по коефициент 3 представлява 30 точки, ще бъде допуснат до интервю.

Методика на оценяване на тест:

 • 20 верни отг. х 3 = 60т. ;
 • 19 „           х 3 = 57т. ;
 • 18 „           х 3 = 54т. ;
 • 17 „           х 3 = 51т. ;
 • 16 „          х 3 = 48т. ;
 • 15 „           х 3 = 45т. ;
 • 14 „           х 3 = 42т. ;
 • 13 „           х 3 = 39т. ;
 • 12 „           х 3 = 36т. ;
 • 11 „           х 3 = 33т. ;
 • 10 „           х 3 = 30т. ;
 • По-малко от 30т. – кандидатът не се допуска до интервю.
 1. Интервю.

Въпросите на интервюто за ръководна длъжност са за преценка на управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента /вътрешен, външен/, професионална компетентност, дигитална компетентност. Всяка компетентност се оценява от комисията по петстепенна скала с оценки от 1 /едно/ до 5 /пет/. Общият резултат на кандидата, поставен от всеки от членовете на комисията, се сумира до получаването на една цифра, която се умножава с коефициент на тежест 5. Всички получени резултати от членовете на комисията, за един кандидат, се сумират и полученият резултат се разделя на броя на членовете на комисията. По този начин се формира крайният резултат от интервюто за всеки кандидат. Максималният краен резултат от интервюто за един кандидат е 175 точки. Минималният краен резултат, необходим на кандидата за участие в окончателното класиране от първо до трето място е 125 точки.

 1. Общ резултат:

Сумата от т.1 и т.2.

имена Резултат от тест Резултат от интервю Окончателен резултат
       

Приложение: Формуляр за преценка на кандидати от интервю за ръководни длъжности.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Пепа Петкова /

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Денимир Котев /

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Венцислав Дъбов /

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/Ивелина Симеонова /

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Весела Манева /

 

Методика за конкурс за нач. отдел „Финансово-счетоводни дейности“

Кариери |