Пълен текст на Инвестиционно намерение за “Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали, опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори и други” с местоположение: София, район Слатина, СПЗ “Слатина-ЮГ”, поземлен имот с идентификатор 68134.706.415 с площ 364 кв.м., можете да намерите тук:

Инвест намерение – площадка вторични суровини

Инвестиционно намерение за Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали, опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори и други”

Обяви, Съобщения |