ОБЯВЛЕНИЕ

На 06.03.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018г. на Административен съд – София – град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-92/22.02.2023 г. на Кмета на район „Слатина“- СО за представяне на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес-площадка и сцена“ в ПИ с идентификатор 68134.703.1350, УПИ Х „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“ и „Гео Милев – Подуене – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина,

 

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 07.03.2023г. до 14.03.2023г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 17.03.2023г. от 17.00ч. в същата зала на районната администрация.

 

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук: Заповед РСЛ23-РД09-92

Обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, издадена Заповед № РСЛ23-РД09-92/22.02.2023г. на Кмета на район „Слатина“-СО за представяне на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес-площадка и сцена“

Актуална информация, Заповеди, Обяви, Последни новини |